วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557
บทที่ 1: บทนำ
 • Value at Risk คืออะไร
 • กำเนิด VaR
 • ข้อดีของ VaR
 • ข้อเสียของ VaR
 • วิธีการวัด VaR
บทที่ 2: การวัด VaR ในกรณีที่พอร์ตมีหุ้นอยู่เพียงตัวเดียว
 • วิธีจำลองโดยอาศัยข้อมูลในอดีต (Historical Simulation)
 • วิธีเดลต้าปกติ (Delta Normal Approach)
 • วิธีจำลองแบบ มอนติ คาร์โล (Monte Carlo Simulations)
 • เปรียบเทียบ VaR ที่วัดได้จากการวัดในแต่ละวิธี
 • การวัดความสามารถของ VaR ในการวัดความเสี่ยง (Back-Testing)
 • การวัดความสามารถของ VaR ในการวัดความเสี่ยง (Back-Testing)
บทที่ 3: การวัด VaR ในกรณีที่พอร์ตมีหุ้นอยู่หลายตัว
 • Diversification กับความเสี่ยงของพอร์ต
 • Diversified และ Undiversified VaR
 • ตัวกรณีศึกษาประจำบท
 • การคำนวณโดยใช้วิธี Historical Simulation
 • การคำนวณโดยใช้วิธี Delta Normal
ภาคผนวก: ที่มาของสูตรการคำนวณ Incremental VaR (IVaR) และ Beta
 • Derivation of IVaR
 • Beta: อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราเพิ่มน้ำหนักของหลักทรัพย์ในพอร์ต

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © รวมหนังสือหุ้น ความรู้เรื่องการลงทุน - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -